You Are Here: Home » ఆరోగ్యం » నరాల సంబంధ వ్యాధులు

నరాల సంబంధ వ్యాధులు

డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారిలో సర్వసాధారణంగా కనిపించే కాంపిే్లకషన్‌ నరాలు డామేజి కావటం! దీనిని న్యురోపతి (చీవతీశీజూ్‌ష్టవ్ర) అంటారు. రక్తంలో గ్లూకోజు అత్యధి కస్థారుులో ఎక్కువకాలంపాటు ఉన్నపడు రకరకాల విధాలుగా ఆ వ్యక్తి శరీరంలో నరాలు డామేజ్‌ కావటం మెుదలెడతారుు. డయాబెటిస్‌ మూలంగా వచ్చే నరాల డామేజి బాధాకరమే అరుునా చాలా సందర్భాలలో అది తీవ్రస్థారుుకి చేరుకోదు.

న్యురోపతిలో రెండురకాలు ఉంటాయి :
1. కాళ్ళకు, చేతులకు వచ్చే పెరిఫెరల్‌ న్యూరోపతి (్క్ఛటజీ ఞజ్ఛిట్చజూ ూ్ఛఠటౌఞ్చ్టజిడ) కూడా ఉంటుంది.
2. జీర్ణయంత్రాంగానికి, మూత్ర విసర్జన యంత్రాంగా నికీ, రక్తనాళాలకూ వచ్చే అటోనామిక్‌ న్యురోపతి (అఠౌౌ్ట ఝజీఛి ూ్ఛఠటౌఞ్చ్టజిడ).
రక్తంలోని గ్లూకోజును నిరంతరంగా ఎప్పటికపడు అదుపులో ఉంచుకోవటం ద్వారా అఠౌౌ్టఝజీఛి ూ్ఛఠటౌ ఞ్చ్టజిడ రాకుండా చూసుకోవచ్చు.

జీర్ణయంత్రాంగానికి సంబంధించిన న్యూరోపతి:
దీని లక్షణాలు ఈ కింది విధంగా ఉంటాయి.
Un3

 • తేన్పులు
 • మలబద్ధకం
 • గుండెల్లో మంట (ఏ్ఛ్చట్టఛఠట)
 • తెమలటం
 • వాంతులు
 • అన్నం తినగానే కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించటం

  చికిత్స

 • ఒకేసారి కడుపునిండా కాకుండా కొద్దికొద్దిగా నాలుగ యిదు సార్లు తినటం
 • డాక్టరు పర్యవేక్షణలో మందుల వాడకం

  రక్తనాళాలకు సంబంధించిన న్యురోపతి :

  దీని లక్షణాలు ఈ కింది విధంగా ఉంటాయి.
  గభాల్న లేచినపడు కళ్ళు బెైర్లు కమ్మటం
  గుండె వేగంగా కొట్టుకోవటం
  స్పృహ తప్పబోతున్నట్లు అనిపించటం (ఈజ్డ్డీజ్ఛీటట)
  లోబీపి
  చికిత్స కూర్చున్న లేక పడుకున్న పొజిషన్‌ నుంచి గభాల్న ఒక్కసారిగా కాకుండా నెమ్మదిగా లేచి నిలబడటం
  డాక్టరు పర్యవేక్షణలో మందులు

  పురుషాంగానికి సంబం దించిన న్యురోపతి :
  పురుషాంగానికి వెళ్లే నరాలు దెబ్బతినటం వల్ల వచ్చే లక్షణాలు ఈ కిందివిధంగా ఉంటాయి : అంగస్తంభన జరగకపో వటం, లేక స్తంభించిన అం గం ఎక్కువసేపు నిలవక పోవటం. దీనిని ఉట్ఛఛ్టిజీజ్ఛూ ఈడటజఠఛ్టిజీౌ అంటారు.స్కలన సమస్యలు. స్కలనం పొడి (ఈటడ) గా ఉండటం లేక అతి తక్కువ స్కలనం జరగటం.
  గమనిక : అంగస్తంభన సమస్యలు డయాబెటిస్‌ మూలంగానే కాకుండా ఇంకా ఇతర కారణాలవల్ల కూడా రావచ్చు. ఉదాహరణకు మందుల సైడ్గ ఎఫెక్ట్‌ కారణంగా, లోబీపి కారణంగా, డిప్రెషన్‌లో ఉన్నపడు, స్ట్రెస్‌ లేక ఏదెైనా ఆందోళన కారణంగా, భార్యాభర్తల మధ్య బెడిసికొట్టిన సంబంధాల కారణంగా, మొదలెై నవి…ఇన్ని కారణాలు ఉంటాయి కాబట్టి నేరుగా డయాబెటిస్‌ కారణంగానే అని అనుకో కుండా డాక్టరు చేత నిర్ధారణ చేయించు కోవటం అవసరం.
  చికిత్స

  కౌన్సెలింగ్‌
  మందుల వాడకం
  స్ర్తీ జననేంద్రియాలకు సంబంధించిన న్యూరోపతి:
  స్ర్తీ జననేంద్రియాలకు వెళ్ళే నరాలు దెబ్బతినటం వల్ల ఈ కింది లక్షణాలు చోటుచేసుకుంటాయి.
  యోని పొడిగా ఉండటం
  సంయోగంలో ‘భావప్రాప్తి’ సరిగా కలగకపోవటం లేక అసలు భావప్రాప్తే కలగకపోవటం

  చికిత్స
  కౌన్సిలింగ్‌
  ఈస్ట్రోజన్‌ తెరపి
  తడికోసం యోనికి రాసుకునే క్రీములు, లూబ్రికెంట్‌లు (ఔఠఛటజీఛ్చ్టిట)
  మ్త్రూవ్యవస్థ ((్ఖటజ్చీటడ ఖిడట్ట్ఛఝ) కి చెందిన న్యురోపతి :
  మ్త్రూయంత్రాంగ వ్యవస్థకు చెందిన నరాలు దెబ్బతినటం వల్ల వచ్చే లక్షణాలు ఈ కింది విధంగా

  ఉంటాయి :
  ఒక్కసారిగా మ్త్రూవిసర్జన చేయలేకపోవటం (మూత్రాశయాన్ని – ఆజ్చూఛీఛ్ఛీటని – ఒకేసారి ఖాళీ చేయలేకపోవటం)
  కడుపు ఉబ్బరం
  మూత్రాన్ని ఆపుకోలేకపోవటం (ఐఛిౌ్టజ్ఛీఛ్ఛి)
  రా్త్రులు మాటిమాటికీ మ్త్రూవిసర్జనకు వెళ్ళటం
  చికిత్స
  డాక్టరు పర్యవేక్షణలో మందులవాడకం
  అవసరమయితే సర్జరీ

  పురుషాంగానికి సంబం దించిన న్యురోపతి
  పురుషాంగానికి వెళ్లే నరాలు దెబ్బతినటం వల్ల వచ్చే లక్షణాలు ఈ కిందివిధంగా ఉంటాయి :
  అంగస్తంభన జరగకపో వటం, లేక స్తంభించిన అం గం ఎక్కువసేపు నిలవక పోవటం. దీనిని ఉట్ఛఛ్టిజీజ్ఛూ ఈడటజఠఛ్టిజీౌ అంటారు.స్కలన సమస్యలు. స్కలనం పొడి (ఈటడ) గా ఉండటం లేక అతి తక్కువ స్కలనం జరగటం.


  – డాక్టర్‌ సి.ఎల్‌. వెంకట్రావు, హైదరాబాద్‌

Clip to Evernote

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
Scroll to top