You Are Here: Home » సినిమా (Page 65)

సినిమా

చిరంజీవులు (1956)- తెల్లవారవచ్చె తెలియక నా సామి

పల్లవి : తెల్లవారవచ్చె తెలియక నా సామి (2) మళ్లీ పరుండేవు లేరా... (2) మళ్లీ పరుండేవు మసలుతూ ఉండేవు (2) మారాము చాలింక లేరా (2) ॥ చరణం : 1 కలకలమని పక్షిగణములు చెదిరేను కల్యాణ గుణధామ లేరా (2) తరుణులందరు దధి చిలికే వేళాయె దైవరాయ నిదుర లేరా (2) దైవరాయ నిదుర లేరా... చరణం : 2 నల్లనయ్య రారా నను కన్నవాడా బుల్లితండ్రి రారా బుజ్జాయి రారా॥ నాన్నా మీ అమ్మ గోపెమ్మ పిలిచేను వెన్న తిందువుగాని రారా॥॥ చిత్రం : చిరంజీవులు (195 ...

Read more

చిరంజీవులు (1956)- ఎందాక? ఎందాక? ఎందాక?

పల్లవి : ఎందాక? ఎందాక? ఎందాక? అందాక అందాక అందాక ॥ ఈ ఉరుకేమిటి ఈ పరుగేమిటి (2) ॥ చరణం : 1 చివ్వునపోయి రివ్వున వాలి చిలకను సింగారించాలి ఓ చిలకను సింగారించాలి పువ్వులతోనా... ఆహా... రవ్వలతోనే హా... మా నాన్న కోడలు బంగారుబొమ్మా (2)॥ చరణం : 2 అయితే గియితే అమ్మాయి ఎవరో ఆడేపాడే అందాల బాల ॥ అయితే బువ్వో... నేతి మిఠాయి ఆ... పక్కింటి అబ్బాయి బంగారు తండ్రి (2)॥ చరణం : 3 కన్నులు నిండే కలకలలే కన్నెకు సొమ్ముగ తేవాలి నవకాలొ ...

Read more

హరిశ్చంద్ర (1956)- చెప్పింది చేయబోకురా

పల్లవి : చెప్పింది చేయబోకురా నా సామిరంగ చేసేది తెలియనీకురా'చెప్పింది' చరణం : 1 కాళ్లు జారి పడ్డవోణ్ణి లేవదీయడెవ్వడు (2) పైకి లేచి వచ్చినోడు పల్లకీని మోస్తరు'చెప్పింది' చరణం : 2 నిన్ను నువ్వు నమ్ముకుంటే నీకు సాటిలేరురా సాటిలేరురా సాటిలేరురా... ॥ పరుల కాళ్ల మీద నువ్వు పరుగులెత్తలేవురా 'చెప్పింది' చరణం : 3 నమ్మరాని వాణ్ణి నువ్వు నమ్మితే మోసము నమ్మరాని వాణ్ణి నువ్వు నమ్మితే మోసము నమ్మదగ్గ వాణ్ణి నువ్వు నమ్మకుంట ...

Read more

ఉమా సుందరి (1956)-మాయా సంసారం తమ్ముడు

పల్లవి : మాయా సంసారం తమ్ముడు ఇది మాయా సంసారం తమ్ముడు నీ మదిలో సదాశివుని మరువకు తమ్ముడు॥ చరణం : 1 ముఖము అద్దము ఉందీ మొగమాటమెందుకు సు దుఃఖములు లెక్క చూసుకో తమ్ముడు॥ సకల సమ్మోహన సంసారమందున (2) సుఖాలు సున్నా దుఃఖాలే మిగులన్నా (2)॥చరణం : 2 కోరి తెచ్చుకున్న భారమంతే కానీ దారా పుత్రులు నిను దరి జేర్చుతారా॥ పేరు చూసి నిజము తెలుసుకో తమ్ముడు పేరు చూసి నిజము తెలుసుకో తమ్ముడు భారము సత్యం సర్వం పరమాత్మ॥ చరణం : 3 వచ్చినప్ ...

Read more

దొంగరాముడు (1955)- అంద చందాల సొగసరివాడు

పల్లవి : అంద చందాల సొగసరివాడు (2) విందు భోంచేయి వస్తాడు నేడు చందమామ... ఓహో చందమామ చందమామ ఓహో చందమామ ఓ ఓ ఓ... చరణం : 1 ఓ ఓ ఓ... చూడచూడంగ మనసగువాడు ఈడు జోడైన వలపుల రేడు ఊఁ... వాడు నీకన్నా సోకైన వాడు విందు భోంచేయి వస్తాడు నేడు చరణం : 2 ఓ ఓ ఓ... వాని కన్నుల్లో వెన్నెల్ల జాలు వాని నవ్వుల్లో ముత్యాలు రాలు ఊఁ... వాడు నీకన్నా చల్లని వాడు విందు భోంచేయి వస్తాడు నేడు చరణం : 3 ఓ ఓ ఓ.. నేటి పోటీల గడుసరివాడు మాట పాటించు ...

Read more

సంతానం (1955)- నిదురపో… నిదురపో… నిదురపో

పల్లవి : నిదురపో... నిదురపో... నిదురపో (2) నిదురపోరా తమ్ముడా (2) నిదురలోన గతమునంతా నిముషమైనా మరచిపోరా కరుణలేని ఈ జగాన కలత నిదురే మేలురా నిదురపోరా తమ్ముడా... ఆ... చరణం : 1 కలలు పండే కాలమంతా కనుల ముందే కదలిపోయే... ఆ... లేత మనసుల చిగురుటాశ పూతలోనే రాలిపోయే నిదురపోరా తమ్ముడా... ఆ... చరణం : 2 జాలి తలచి కన్నీరు తుడిచే దాతలే కనరారే... చితికిపోయిన జీవితమంతా చింతలో చితియాయె నీడచూపె నెలవు మనకు నిదురయేరా తమ్ముడా నిదుర ...

Read more

మిస్సమ్మ (1955)- బాబూ… ఊ…

పల్లవి : బాబూ... ఊ... బాబూ బాబూ బాబూ బాబూ... ధర్మం సెయ్ బాబూ కానీ ధర్మం సెయ్ బాబూ... ధర్మంచేస్తే పుణ్యవొస్తది కర్మనసిస్తది బాబూ ॥ చరణం : 1 కోటివిద్యలూ కూటికోసమే పూటేగడవని ముష్టిజీవితం బాబూ... ॥ పాటుపడగ ఏ పనిరాదాయె సాటిమనిషినీ సావనబాబూ ॥ చరణం : 2 ఐస్‌క్రీం తింటే ఆకలిపోదు కాసులతోనే కడుపునిండదు అయ్యా అమ్మా బాబూ... సేసేదానం చిన్నదియైన పాపాలన్నీ బాపును బాబూ ॥ చరణం : 3 మీ చెయ్ పైన నా చెయ్ కిందా ఇచ్చి పుచ్చుకొను ఋ ...

Read more

మిస్సమ్మ (1955)- ఆ… ఆ… ఆ…..

నేడు ఎల్.వి.ప్రసాద్ జయంతి పల్లవి : ఆ... ఆ... ఆ..... తెలుసుకొనవె యువతీ అలా నడుచుకొనవె యువతీ తెలుసుకొనవె యువతీ... చరణం : 1 యువకుల శాసించుటకే... యువకుల శాసించుటకే యువతులవతరించిరని ॥ చరణం : 2 సాధింపులు బెదరింపులు ముదితలకిక కూడవని (2) హృదయమిచ్చి పుచ్చుకునే... హృదయమిచ్చి పుచ్చుకునే చదువేదో నేర్పాలని ॥ చరణం : 3 మూతి బిగింపులు అలకలు పాతపడిన విద్యలనీ (2) మగువలెపుడు మగవారిని... మగువలెపుడు మగవారిని చిరునవ్వుల గెలవాలని ...

Read more

చక్రపాణి (1954)- ఉయ్యాల జంపాలలూగ రావయా

పల్లవి : ఉయ్యాల జంపాలలూగ రావయా (2) తులలేని భోగాల తూగి... ॥ చరణం : 1 తాతయ్య సిరులెల్ల వేగరప్పింప జాగులో పుట్టిన బాబు నీవయ్యా (2) ॥ చరణం : 2 మా మనోరమక్కాయి మదిలోన మెరసి ఎదురింటి ఇల్లాలి ఒడిలోన వెలసి ఎత్తుకొని ముత్తాత ఎంతెంతో మురిసి ఎత్తుకొని ముత్తాత ఎంతెంతో మురిసి నా వారసుడావంతు నవ్వు రా కలసి నా వారసుడావంతు నవ్వు రా కలసి ॥ చరణం : 3 మా మదిలో కోర్కెలను మన్నింప దయతో అవతరించినావయ్యా అందాలరాశి చిన్ని నా తండ్రికి శ ...

Read more

విప్రనారాయణ (1954)- పాలించరా రంగా పరిపాలించరా రంగా

పల్లవి : పాలించరా రంగా పరిపాలించరా రంగా కరుణాంతరంగ శ్రీరంగా (2) పాలించర రంగా చరణం : 1 మరువని తల్లివి తండ్రివి నీవని మరువని తల్లివి తండ్రివి నీవని నెరనమ్మితిరా రంగా మొరవిని పాలించే దొరవని మొరవిని పాలించే దొరవని శరణంటినిరా శ్రీరంగా పాలించర రంగా చరణం : 2 మనసున నీ స్మృతి మాయకమునుపే (2) కనులను పొరలూ మూయకమునుపే కనరారా... ఆ... ఆ... కనరారా నీ కమనీయాకృతి కనియద మనసారా రంగా కనియద మనసారా... పాలించరా రంగా పరిపాలించరా రం ...

Read more
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
Scroll to top